CentOS下防火墙设置方法

有些服务器需要手动配置防火墙才能使用ssr多端口,

如果你开了多端口而只有之前设置某一的端口有网,你可以往下看:

(都有网的随便看看就好,这东西没多大作用)

放行多端口:${shadowsocksport}指需要放行的端口,建议同时放行TCP和UDP

iptables -I INPUT -p tcp -m tcp --dport 8080 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -p udp -m udp --dport 6800 -j ACCEPT
iptables-save
# 也可以指定 12450-65533 这样的范围
iptables -I INPUT -p tcp -m tcp --dport 12450: -j ACCEPT

 

» 本文链接:CentOS下防火墙设置方法
» 转载请注明来源:刺客博客
» 如果文章失效或者安装失败,请留言进行反馈。